جلسه شورای علمی وشورا راهبردی کنگره بین الملل نقش شیعه در پیدایش وگسترش علوم اسلامی در روز یکشنبه هفتم خرداد همراه باافتخار در محضر مرجع عاليقدر آیه الله اعظمی مکارم شیرازی برگزار شد در این جلسه نخست دکتر رضایی اصفهانی گزارشی از روند امور کنگره داد که حدود 300 مقاله وکتاب سفارشی کنگره قرارداد بسته شده وحدود350 چکیده ومقاله از طریق سایت تا کنون رسیده ودر حال ارزیابی است ونیز 26 پیش نشست کنگره در داخل وخارج کشور برگزار شده و خبرنامه اول کنگره  که آماده شده بود تقدیم مرجعیت شد سپس آیه الله مکارم ضمن تقدیر از کارگزاران کنگره  رهنمودهایی برای ادامه کار فرمودنداز جمله:

1-در کنگره نواوری شود

2-به مذاهب دیگر ضربه نزنیم

3-از نویسندگان اهل سنت ومستشرقان استفاده کنیم

4-مرتب کار اسیب شناسی شود

5-کنگره حوزوی بماند ورنگ سیاسی نگیرد

6-از کتب خطی کتابخانه ها برای جمع اوری اطلاعات غفلت نشود

7-نیت ها خالص وتلاش ها زیادتر شود